ĐỒNG GIÁ 150K

-10%
 PE39- Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL  PE39- Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL
-10%
 PE40 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL  PE40 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL
-10%
 PE41 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL  PE41 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL
-10%
 PE42 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL  PE42 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL
-10%
 PE43 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL  PE43 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL
-10%
 PE44 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL  PE44 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL
-10%
 PE45 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL  PE45 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL
-10%
 PE46 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL  PE46 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL
-10%
 PE47 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL  PE47 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL