ĐỒNG GIÁ 150K

-50%
 PE39- Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL PE39- Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL
-50%
 PE40 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL PE40 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL
-50%
 PE41 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL PE41 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL
-50%
 PE42 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL PE42 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL
-50%
 PE43 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL PE43 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL
-50%
 PE44 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL PE44 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL
-50%
 PE45 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL PE45 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL
-50%
 PE46 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL PE46 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL
-50%
 PE47 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL PE47 - Hoa tai bạc đính ngọc trai OPAL
-50%
 RE42- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL RE42- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL
-50%
 RE43- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL RE43- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL
-50%
 RE44- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL RE44- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL
-50%
 RE45- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL RE45- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL
-50%
 RE46- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL RE46- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL
-50%
 RE47- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL RE47- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL
-50%
 RE48- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL RE48- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL
-50%
 RE49- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL RE49- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL
-50%
 RE50- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL RE50- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL
-50%
 RE51- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL RE51- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL
-50%
 RE52- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL RE52- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL
-50%
 RE53- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL RE53- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL
-50%
 RE54- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL RE54- Hoa tai bạc đính đá Ross OPAL