Vòng/Lắc tay bạc

 C47- Lắc tay bạc OPAL C47- Lắc tay bạc OPAL
 C46- Lắc tay bạc OPAL C46- Lắc tay bạc OPAL
 C45- Lắc tay bạc OPAL C45- Lắc tay bạc OPAL
 C43- Lắc tay bạc OPAL C43- Lắc tay bạc OPAL
 C42- Lắc tay bạc OPAL C42- Lắc tay bạc OPAL
 C41- Lắc tay bạc OPAL C41- Lắc tay bạc OPAL
 C38- Lắc tay bạc OPAL C38- Lắc tay bạc OPAL
 C34- Vòng tay charm Opal C34- Vòng tay charm Opal
 C33- Vòng tay charm Opal C33- Vòng tay charm Opal
 C32- Vòng tay charm Opal C32- Vòng tay charm Opal
 C31- Vòng tay charm Opal C31- Vòng tay charm Opal
 C30- Vòng tay charm Opal C30- Vòng tay charm Opal
 C29- Lắc tay bạc OPAL C29- Lắc tay bạc OPAL