Vòng/Lắc tay bạc

 C47- Lắc tay bạc OPAL  C47- Lắc tay bạc OPAL
 C46- Lắc tay bạc OPAL  C46- Lắc tay bạc OPAL
 C45- Lắc tay bạc OPAL  C45- Lắc tay bạc OPAL
 C43- Lắc tay bạc OPAL  C43- Lắc tay bạc OPAL
 C42- Lắc tay bạc OPAL  C42- Lắc tay bạc OPAL
 C41- Lắc tay bạc OPAL  C41- Lắc tay bạc OPAL
 C38- Lắc tay bạc OPAL  C38- Lắc tay bạc OPAL
 C29- Lắc tay bạc OPAL  C29- Lắc tay bạc OPAL