Trang sức Bạc

 C47- Lắc tay bạc OPAL  C47- Lắc tay bạc OPAL
 C46- Lắc tay bạc OPAL  C46- Lắc tay bạc OPAL